Nuoria ei pelasteta oppivelvollisuuden pidentämisellä, vaan kunnollisella opetuksella ja tuella erilaisissa opiskelu- ym. vaikeuksissa!

Nuori tarvitsee riittävää opetusta ja monipuolista tukea erilaisissa opiskelu- vaikeuksissa

Pirkonpaa19.jpg

Opettaja huomaa oppimisvaikeudet, joten hän on vastuussa riittävästä tunti- ja tukiopetuksesta ja/tai tarvittavan muun tuen alulle panosta. Suomen koulutuskenttä kärsii kuitenkin kautta linjan rahoituksen supistuksista. Vain puolet rahoituksesta tulee oppilasmäärän perusteella, kuten ennenkin, mutta toinen puoli maksetaan vasta asteittain koulutustuloksen (valmistuminen ja työllistyminen) perusteella. (Alla esimerkki ammatilliselta puolelta.)

https://minedu.fi/rahoituksen-uudistus

Koulutusaikaisen rahoituksen supistumisesta johtuvaa lähiopetustuntien vähentämistä on seurannut tunnollisten opiskelijoiden ja lukemattomien huoltajien valitus mediassa: opetusta ei nyt saada tarpeeksi; tahdotaan täydet työpäivät ja opettajat ohjaamaan etäoppimistakin. 

Varsinkin toisella asteella oppimisen haasteet ovat jo ennestään kovat - nyt pitää reagoida nopeasti ja tehokkaasti:

Pirkko.JPGPerusopetuksen aikana jääneet tietoaukot on toisella asteella paikattava paneutuvalla opetuksella ja jopa täsmätukiopetuksella, että nuoret valmistuvat ja pääsevät koulusta töihin tai jatko-opintoihin, eivätkä jää työelämän ulkopuolelle.

Jos opetukseen ei toivotusti panosteta, koulun tulokset ovat huonot. Silloin uhkana on, että koulun huono maine tyrehdyttää vähitellen hakijavirrat, mikä tietenkin vähentää entisestään rahoitusta ja edelleen koulun opettajien työtä. 

Näihin tulosponnisteluihin osallistuin toisen asteen ja ammattikorkeakoulun tutkivana opettajana ja opinto-ohjaajana "juustohöylän" aikaan, jolloin opetus ja tulokset olivat kärsineet lamasta ja opettajat olivat uupuneita.

Selvitin tilastollisesti laman jälkivaikutuksia lisensiaatintutkimuksella vuosina 1999-2002. Ilmeni, etteivät opettajat koe yksin hallitsevansa opiskelijoiden tukemista erilaisissa oppimis- ja itsenäistymisvaikeuksissa.

Jatkoin väitöstutkimuksella kehittäen erityisesti toisen asteen vuorovaikutteista opettamista ja oppimista tukevaa yhteistyöohjausta.  Dialogisuudella ja eri ammattiryhmien yhteistyöllä saatiin tuloksia. Opiskelijat kävivät tunneilla ja valmistuivat.

Väitökseni jälkeen 2009 alkaen olen toiminut vapaana kouluttajana (katso "väitöskirja" ja"asiakkaat"- valikko). 

Uusia tutkimuksia opiskelijan kohtaamisesta ja ohjauksesta on tullut sen jälkeenkin, mutta opettajan työtä tukeva jatkuva, ajantasainen ja tuloksekas  yhteistyö ryhmänohjaajan, oppilashuollon ja erityisopetuksen kanssa ei näytä tutkimuksissa aukeavan lisää. Kuitenkin tällainen saumaton, luonnollinen yhteistyö on täysin mahdollista toisella asteella.

Samanlaista sektoreiden välistä yhteistyötä ko joustavasti rostaa myös professori Niina Junttila tutkittuaan kauan nuorten yksinäisyyden huomaamista ja ennaltaehkäisyä. 

Väitöstutkimukseni tulosten perusteella tulen mielelläni kertomaan teille, miten työ ja vastuu voidaan jakaa joustavasti ja miten vähentyneillä resursseillakin saadaan hyviä tuloksia.

Kouluttajana   aloitin jo lisensiaattina virkani  vuonna 2006 ja väiteltyäni keväällä 2009 olen toiminut frelancerina. Vuosien varrella olen sen ohessa käynyt sijaisena peruskoulussa pysyäkseni kartalla peruskoulutuksen tilanteesta, koska se vaikuttaa ankarasti myös muun koulutuksen sujumiseen.

Koulut, Ottakaa yhteyttä, rakennetaan juuri teidän henkilöstöllenne joustava, toimiva ja tuloksekas dialoginen yhteistoimintamalli!

Opiskelija, Ota yhteyttä, jos sinulla on vaikeuksia opinnäytetyössäsi  tai gradussasi! Pirkonpaa19.jpg

Ystävällisesti,

Pirkko Nurmi

FT, KL, THM, LiK, opinto-ohjaaja, sosiaalipsykologian opettaja

Kirjallisuus:

Nurmi, P (2009) Opettaja kouluhyvinvoinnin edistäjänä. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 170, ISBN 978-951-27-1229-8. (Teos sähköisenä valikossa yllä kohdassa "Väitökseen liittyvät tapahtumat" ja myös kirjastoissa.) 

Nurmi, P. (2002) Välkky ja Tumpelo. Ohjaustarpeen kartoitustutkimus. ISBN952-9533-63-2. Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun julkaisusarja,A1/2002 (lisensiaatin opinnäytetyö, kirjastoissa). 

- KONSULTTIAPUA JA LUENTOJA KOULUILLE - PÄÄTTÖTÖIDEN ,GRADUJEN, LISUREIDEN JA VÄITÖSKIRJOJEN TEKNISTÄ JA HENKISTÄ TYÖNOHJAUSTA